Valgprogram for MDG Sarpsborg 2019-2023

Miljøpartiet De Grønne sitt mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.
Det betyr at velferd og livskvalitet må utvikles innenfor økosystemenes tålegrenser
og med hensyn til mennesker, natur og fremtidige generasjoner.

De grønne vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi lett kan være i
aktivitet med venner og familie. Barn og unge skal leke trygt ute og gå eller sykle til
skolen i frisk luft. Ungdommen skal slippe prestasjons- og kjøpepress. Vi skal fortsatt
kunne gå tur i mangfoldig natur – i skog og ved hav og vann. Dyra i havet skal ikke
kveles av plast. Vi vil at Sarpsborg skal være en aktiv del av et Norge som kjemper
mot klimaendringer. Det skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig, uansett
hvor du bor – i sentrum, naturnært eller i tettsteder rundt om i kommunen.

Kommunen har ansvaret for viktige deler av vårt nærmiljø, som barnehager,
grunnskole, eldreomsorg, lokalt kulturliv, boligpolitikk og arealforvaltning.
Kommunen skal også legge til rette for et bærekraftig og fremtidsretta arbeids- og
næringsliv.

De Grønne har hatt sin første periode i Sarpsborg bystyre, etter et historisk valg.
Arbeidet er ikke ferdig. Vi ser frem til en ny periode der vi i enda større grad skal få
sette agenda. De Grønne vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger
for andre.

Gjennom vår politikk vil De Grønne verne om verdiene livskvalitet, nyskaping og
fellesskap. Vi viser politisk mot og gjennomfører uredd politikken vi har gått til valg
på – ved å være ærlige og tydelige vil vi beholde troverdighet blant våre velgere.

I Sarpsborg vil vi skape og arbeide for:
• At klima- og miljøhensyn skal være en del av alle politikkområder
• En helhetlig helsepolitikk som legger vekt på folkehelse og forebygging
• En skole med rom for alle, der alle kan trives og utvikle seg og hvor praktiske og estetiske fag får større status
• At alle barn og unge har trygg gang- og sykkelvei til skole
• Vi skal Bevare grendeskolene
• Et mangfoldig og inkluderende kultur- og arbeidsliv
• Et Sarpsborg med mange grønne lunger, levende landbruk og stort biologisk mangfold
• En by hvor tilbud og arbeidsplasser er innen gå,- sykkel eller kollektivrekkevidde

Les hele vårt valgprogram her:

MDG arbeidsprogram 2019-2023