Fotocredit:

Valgprogram for Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg 2015-2019

 

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet.
Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper; solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

 

30. august 2015

Et Sarpsborg med grønne kvaliteter

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg jobber for å verne om kommunens lokale ressurser, og å sikre vårt felles livsgrunnlag for kommende generasjoner. Her kreves en arealbruk som tar høyde for en raskt voksende befolkning. Kommunen trenger en bærekraftig ressurshåndtering med fokus på gjenbruk, og som ser avfall som en nyttig ressurs. Mat og landbruk er viktige elementer i et livskraftig samfunn, og bør tillegges høy verdi. Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg jobber for en bærekraftig, miljøvennlig og klimavennlig lokalpolitikk som vil ivareta Sarpsborgs grønne kvaliteter, til gode for alle innbyggere og kommende generasjoner.

* Skog og sjø

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– fokusere på bevaring av biologisk mangfold, habitater og grønne korridorer.
– innføre tiltak mot skadevirkninger ved flatehogst.
– jobbe for statlig sikring av hele Sarpsborgmarka.
– ha full stans av dispensasjoner for bygging i LNF-områder, og opprettholde grensene for disse.
– øke innsatsen for å bedre vannkvaliteten i Tunevannet, blant annet ved å teste kloakknettet på Øvre Lande og Bakkeli for lekkasjer.
– ha fokus på natur, friluftsliv og vannkvalitet langs kystområdene.
– legge stor vekt på tilgjengelighet til strandsonene.
– styrke beredskapet for håndtering av oljesøl.

* Arealbruk

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– ha nulltoleranse av nedbygging av matjord.
– legge tilrette for økt bruk av transformasjon og nybruk av eldre bygninger.
– tillate betydelig høyere bygg i sentrum.
– øke byggingen av kommunale og andre ikke-kommersielle utleieboliger.
– ha fokus på langsiktig planlegging og restriktiv dispensasjonsbehandling.
– oppfordre til plassbesparende hustyper på nye boligfelt, f.eks. atriumhus.
– fokusere på grønne tak og grønne vegger.
– opprettholde en definert linje for bysentrum.
– prioritere fortetting i sentrum fremfor åpning av nye byggefelt eller utvidelse av eksisterende felt utenfor sentrum.
– unngå inngrep i viktige habitater, som f.eks. Alvimdammen.

* Avfallshåndtering

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:

– jobbe for økt kildesortering under kommunal ordning.
– sette opp flere offentlige søppeldunker, og sørge for regelmessig tømming av disse.
– oppfordre til bøtlegging for forsøpling.
– opprette flere miljøstasjoner.
– legge bedre tilrette for hjemmekompostering.
– igangsette innsamling av matavfall for biogassproduksjon.
– jobbe for gratis kildesortering ved Gatedalen miljøanlegg.

* Energi

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– jobbe for tiltak for å stimulere til etablering av fornybar-energi-løsninger på private bygg.
– jobbe for at eksisterende private og offentlige bygg gjennomfører ENØK-tiltak.
– at nybygg skal ha høyest mulig energieffektivitet, passivhus eller plusshusløsninger.

* Gjenbruk

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– etablere en kommunal innsamlingsordning for gjenbruksartikler, f.eks. igjennom frivillighetssentralen.
– etablere en gjenbruksstasjon på Gatedalen miljøanlegg.
– etablere en behovsprøvd utlånsordning for idrettsutstyr o.l.
– Støtte og styrke bytte- og gjenbruksordninger.

* Mat og landbruk

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– stimulere til økt satsing på økologisk landbruk.
– tilrettelegge for at det kan etableres bondens marked på torget.
– tilby gratis torgplasser for salg av egenproduserte varer, gjenbruk og tjenester.
– legge til rette for andelslandbruk.
– tilrettelegge for etablering av flere parsellhager.
– Skifte ut en del av kommunens prydbeplantning med matproduserende og innsektsvennlige vekster.
– øke andelen av økologisk og plantebasert mat i kommunale kantiner og utsalgsplasser, skoler, barnehager og velferdsinstitusjoner.

 

Et Sarpsborg å leve i

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg jobber for at kommunen ikke bare skal være et sted å bo, men et Sarpsborg å leve i. Livskvalitet bør være i fokus. Det bør legges til rette for et levende kulturliv, et grønt næringsliv, og det bør gis gode muligheter for aktiv og kreativ utfoldelse og rekreasjon i nærmiljøet, uansett hvor i kommunen man bor. Kommunens prosesser bør være åpne og gjennomsiktige, det bør oppmuntres til og legges tilrette for deltagelse i lokalsamfunnet.
Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg jobber for et mangfoldig samfunn, med livlige uteområder, og livskvalitet og muligheter for alle.

* Parker og grøntområder

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– vedlikeholde fontena i Kulåsparken.
– tilrettelegge for økt bruk av byens parker og grøntarealer.
– sette istand St. Olavs voll.
– lyse opp St. Marie plass.

* Åpenhet og rettferdighet

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– at kommunen i hovedsak skal benytte seg av datasystemer med åpne og/eller frie lisenser.
– øke bruk av folkeavstemninger som veiledning i store politiske spørsmål.
– øke bruken av Fairtradeprodukter i alle kommunale virksomheter.

* Kunst og kultur

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– bedre skiltingen av, og informasjon om, severdigheter og opplevelser i Sarpsborg.
– tilby gratis atelieer og øvingslokaler til ungdom for utøvelse av kunst og kultur.
– åpne kommunale vegger for gatekunst.
– øke bruken av kunst i det offentlige rom.
– jobbe for å verne bygninger av lokalhistorisk interesse.
– følge opp plan for å ta vare på verneverdige bygg.
– verne Glengsgata.
– verne fasaden på Vatvet mekaniske verksted.

* Næringsliv og grønt entreprenørskap

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– støtte opp om etablering av grønne bedrifter og grønt entreprenørskap.
– tilby opprydding og forskjønning av kommunen som arbeidspraksis for arbeidssøkere via NAV.
– tilrettelegge for at arbeidsledige i større grad kan få arbeidspraksis i kommunens virksomheter.
– støtte frivillighetsarbeid og styrke frivillighetssentralen.
– si nei til søndagsåpne butikker.

* Friluftsliv

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– sikre allemannsretten og fri ferdsel.
– opprettholde forbudet mot motorisert ferdsel i utmark
– sørge for bedre skilting og vedlikehold av turstier.
– ivareta ski- og skøytetilbudet i kommunen.
– videreføre stolpejakta, og andre aktivitetsfremmende tiltak.
– jobbe for å oppheve restriksjoner for Tvetervannet.

* Idrett og aktivitet

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– tilrettelegge for breddeidretten ved å prioritere små, lokale anlegg.
– stimulere til aktivitet på løkkene, og vedlikeholde disse.
– anlegge skatepark i nærhet til sentrum.
– ta vare på grøntstruktur og grønne lunger.
– styrke aktivitetstilbudet for ungdom under 18 år, både i og utenfor sentrum.

* Integrering og mangfold

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– tilby velkomstpakke til nyinnflyttede husstander.
– etablere et livssynsåpent sermonilokale i sentrum.
– oppfordre til at kommunen overtar den lokale gravferdsforvaltningen.
– løfte østre bydel med fokus på kulturtilbud, forskjønning og vedlikehold.

* Dyrevelferd

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– ikke leie ut kommunale tomter til sirkus med dyr.
– gi støtte til kastrering og sterilisering av katter.
– stimulere til ID-merking av husdyr.
– opprette tilgjengelig og tilrettelagt friområde for hund for båndtvangsperioden.

 

Et Sarpsborg med hjertevarme

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg jobber for at alle kommunens innbyggere skal få et godt tilbud om omsorg og helsehjelp. I Sarpsborg skal alle oppleve livskvalitet og muligheter i dagliglivet. De som trenger ekstra eller midlertidig støtte skal få den hjelpen de trenger. Sarpsborg skal være en kommune hvor de unge opplever å bli satset på, hvor eldre og syke får en verdig hverdag, og hvor fattigdom og rusproblematikk bekjempes med en medmenneskelig politikk som virker. Miljøpartiet De Grønne jobber for et Sarpsborg med hjertevarme for alle mennesker

* Omsorg og helse

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– øke tilbudet om palliativ pleie
– ha full dekning av sykehjemsplasser på enerom.
– bedre tilbudet om dagsenterplass og hjemmehjelp.
– etterstrebe å tilby hjemmehjelp som snakker samme språk som brukeren.
– jobbe for å opprettholde natteravnene.
– styrke samarbeidet mellom kommunen, psykiatrien og andre relevante institusjoner. Pårørende må også få tilbud om hjelp.
– fokusere på livsglede for eldre, med aktivitetstilbud som hagestell og omgang med dyr.
– støtte opp om frivillige organisasjoner som jobber med omfordeling av mat til trengende.

* Rusomsorg

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– tilby gratis avvenningskurs for ungdom som bruker cannabis.
– behandle rus som helseproblem.
– ha økt fokus på rusproblemer, og øke bevilgningene til oppfølging og ettervern.
– støtte oppom legemiddelassistert behandling av rusavhengige.
– gi tilskudd til avrusning, også på private klinikker.
– kjøpe opp flere bygg, med formål om å tilby kommunale boliger til rusbrukere.
– bevare og styrke utekontakten.
– styrke varmestua.

* Skole og oppvekst

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– tilby psykiatrihjelp for ungdom uten henvisning fra lege.
– bedre helsesøstertilbudet på skolene.
– styrke informasjonsarbeidet om psykisk helse i skolene.
– ikke ha kommersielle aktører innen barnevernstjenesten.
– ta større ansvar for lærlinger i kommunale bedrifter.
– stille krav om lærlinger som kriterier for å delta i kommunens anbudsrunder.
– anlegge flere skolehager.
– øke bruken av nærmiljøet og kommunens kulturelle aktiviteter i skolehverdagen.
– at støttetiltak i hjemmet og familienettverk må prøves, så langt det lar seg gjøre, før omsorgsovertaking i barnevernssaker.
– legge til rette for økt deltagelse i grønne prosjekter i skolene.
– miljøsertifisere kommunens barnehager og skoler med Grønt Flagg.
– beholde grendeskolene.

Et tilgjengelig Sarpsborg

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg jobber for en samferdselspolitikk som gjør det enkelt, praktisk og rimelig å reise miljøvennlig. Fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk skal gis førsteprioritet i bybildet, trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter skal være i fokus, og fine ord og planer skal følges opp langt bedre enn i dag. Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg jobber for et tilgjengelig Sarpsborg, hvor personbilisme ikke er en forutsetning for å kunne reise ditt du vil.

* Fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk

Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg vil:
– følge opp handlingsplanen «Sykkelbyen Nedre Glomma».
– vektlegge universell utforming.
– legge tilrette for sykling på fortau og sykkelvei, og jobbe for å fjerne sykkelhindre.
– anlegge fasiliteter for trygg sykkelparkering ved kollektivknutepunkter, f.eks. låsbare sykkelbåser eller videoovervåkede sykkelskur.
– senke fartsgrensen til 30km/t i hele sentrumssonen.
– sette gående og syklende i sentrum ved behandling av nye planer.
– ruste opp Glommastien.
– forlenge gågata frem til Borgarsyssel museum.
– sørge for bedre skilting av sykkelruter.
– legge til rette for å etablere et bilfritt sentrum.
– stimulere til nedgang i personbiltrafikken, særlig i sentrumsområdet.
– bruke andre alternativer til veisalting.
– prioritere brøyting av sykkelvei og fortau.
– sette fokus på å følge opp bypakka.

 

Kommunesammenslåing

Dersom en kommunesammenslåing blir uunngåelig vil Miljøpartiet De Grønne Sarpsborg se på muligheten for en sammenslåing med Rakkestad kommune. Samtidig vil vi jobbe for at det gjennomføres en folkeavstemning, og at resultatet av avstemningen blir avgjørende.